โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด “ชาวดงขุยรวมใจ รวมพลัง ต่อต้านยาเสพติด” ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพกาย และจิตใจ ป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญการป้องกันภัยจากยาเสพติด