โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2562 “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์”

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ และเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ สร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนในสถานศึกษา