โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์

เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพความปลอดภัยของร้านอาหารในพื้นที่ และป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหารและน้ำ