โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

“ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและโฟม”

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลไกการคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าที่ต้นทาง