โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

“การจัดทำถังขยะเปียกโดยความสมัครใจ”

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้คัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนออกจากขยะทั่วไปได้