โครงการหน้าบ้าน น่ามอง ประจำปี 2562

“ถนนสะอาด ซุ้มสวยงาม หน้าบ้านน่ามอง”

วัตถุประสงค์

เพื่อรณรงค์ให้มีการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลดงขุย ให้เป็นเมืองสะอาดมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เอื้อต่อการอยู่อาศัยและดำรงชีวิต