โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์

เพื่อสามารถลดและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในแมวและสุนัขได้ ทั้งประชาชนยังได้รับความปลอดภัยในชีวิตด้วย