โครงการรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์

เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และสร้างความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก