โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดต่างๆ ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดต่างๆ และสร้างความตื่นตัวให้ประชมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุม